Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης

Σκοπός


Η δημιουργία της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης (Support) στηρίζεται στη ιδέα της απόκτησης τεχνογνωσίας από τους φοιτητές του Τμήματος, σε θέματα εγκατάστασης, συντήρησης και διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων αλλά και θέματα εγκατάστασης, μετατροπής και ανάπτυξης εργαλείων λογισμικού. Πέρα από αυτό, η Υπηρεσία Υποστήριξης παρέχει τεχνική βοήθεια στους χρήστες κατά τις ώρες λειτουργίας της, εγκατάσταση και υποστήριξη λογισμικού, καθώς και ανάπτυξη/υποστήριξη των δικτυακών διασυνδέσεων. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης των φοιτητών στην ομάδα Υποστήριξης είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, χειμερινό ή εαρινό. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θητείας προστίθεται μια (1) διδακτική μονάδα σε κάθε φοιτητή.